Partnerski projekt badawczy: Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze „BEAUTY”

Prezentowane badanie jest kolejnym projektem analityczno‑badawczym wpisującym się w działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i ma na celu przeprowadzanie w roku szkolnym 2018/2019 diagnozy branży „Beauty” na potrzeby kształcenia zawodowego. W szczególności głównym celem badania jest rozpoznanie potrzeby kształcenia w zawodach związanych z sektorem fryzjersko-kosmetycznym i modelowania ciała w Łodzi i w województwie łódzkim. Będzie ono realizowane we współpracy z wybraną grupą Partnerów z Sieci Współpracy Partnerskiej działającej przy Obserwatorium, tj. Urzędem Statystycznym w Łodzi, Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi i Izbą Rzemieślniczą w Łodzi.

Poprzez prowadzone w ramach projektu badania chcemy pozyskać informacje czy istnieje potrzeba modyfikacji łódzkiej oferty kształcenia formalnego w kierunkach przygotowujących do podjęcia pracy w obszarze „beauty” oraz jakie jest zapotrzebowanie na pracowników tej branży.

Zespół badawczy planuje w ramach projektu uwzględnić dwa obszary. Jednym z nich będzie diagnoza dostępnych kierunków kształcenia w obszarze „beauty”, a drugim diagnoza lokalnego i regionalnego rynku pracy w kontekście badanej branży. Analizie zostaną poddane kwalifikacje z trzech grup zawodowych: obszaru fryzjerskiego, kosmetycznego oraz pielęgnacji i modelowania ciała. W pierwszym obszarze badawczym zostanie dokonana analiza aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego i wyższego kształcącego w wyodrębnionych zawodach oraz przeprowadzone zostanie porównanie podstawy programowej na obu poziomach kształcenia z wyszczególnieniem różnic w uzyskanych uprawnieniach i ukształtowanych umiejętnościach. Drugi obszar badania ma udzielić odpowiedź na pytanie dotyczące wielkości i struktury popytu na pracowników, a także dostarczyć informacji o kompetencjach zawodowych i społecznych oczekiwanych przez regionalnych pracodawców branży „beauty”.

Dzięki badaniu możliwe będzie również zestawienie programu nauczania szkół zawodowych z oczekiwaniami pracodawców z tego obszaru, a uzyskane informacje stanowić mogą przesłankę dla wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia zawodowego w celu lepszego dopasowania oferty szkół do potrzeb rynku pracy oraz popularyzacji tych kierunków kształcenia.

Wnioski z badania zostaną przekazane władzom, instytucjom i osobom odpowiedzialnym za formy, treści i organizację kształcenia na potrzeby analizowanego sektora oraz wszystkim zainteresowanym tematem. Ponadto efektem końcowym projektu będzie raport badawczy wydany przez Wydawnictwo ŁCDNiKP i przeprowadzone seminarium, podczas którego zaprezentowane będą wyniki badania oraz podjęta dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi problemów poruszanych w ramach projektu.

W razie pytań bądź potrzeby pozyskania bardziej szczegółowych informacji o projekcie zapraszamy do kontaktu z zespołem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji odpowiedzialnym za realizację badania w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod numerem tel. (42) 678-33-78 w. 357. lub elektronicznie na adres: obserwatorium@wckp.lodz.pl.

Dziękujemy za pomoc sponsorowi materiałów promocyjnych dla projektu, firmie Golden Rose.